Projekt Rodinné centrum Klíček je realizován s přispěním:

Rodina a ochrana práv dětí MPSV

Středočeský kraj

Město Unhošť

AMAZON

Rossmann

UNHfree.net

Rodinné centrum Klíček, které je neziskovou organizací, zahájilo svou činnost v květnu 2008 registrací na MV ČR.

Původní občanské sdružení Klíček, založené dle  zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností od 1. 1. 2014 považuje za spolek.

Cílem RC Klíček, z.s. je vytvořit prostředí pro setkávání, odreagování, vzdělávání a seberealizaci rodičů s dětmi, rodin, dětí samotných , seniorů a dalších občanských skupin bez ohledu původu a rasy.

Projekt je zaměřen na poskytování aktivizačních služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobenou déletrvající sociální izolací.

Sekundární oblastí našeho působení je podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

K naplnění tohoto cíle slouží provozování centra, ve kterém se navazují nové sociální kontakty za pomoci rozmanitých programů, kterých se děti účastní samostatně či s rodiči.

Již od svého založení jsme se stali členy Síťě mateřských center, která je naší zastřešující organizací. Síť MC vytváří základnu zcela nekomerčním centrům a vede je poradensky, edukačně či metodicky.

Program v Klíčku připravuje školený tým pedagogických pracovníků, ale i rodiče, kteří jsou převážně na mateřské dovolené.

Prostory našeho centra je možné pronajmout na pravidelné lekce nebo jednorázové akce (oslavy, semináře, kurzy…)

Tento projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje.